SQLSTATE[HY000] [2013] Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 內史侍郎


內史侍郎

(内史侍郎, 內史侍郎) 官名。 隋初由中书侍郎改置。 炀帝改为内书侍郎。 唐初仍称内史侍郎。 武德三年(620), 复称中书侍郎。
* * *
(內史侍郎, 内史侍郎) 官名。 隋初由中書侍郎改置。 煬帝改為內書侍郎。 唐初仍稱內史侍郎。 武德三年(620), 複稱中書侍郎。

Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks (Simple and traditional Chinese characters). 2013.

Look at other dictionaries:

  • 內書侍郎 — (内书侍郎, 內書侍郎) 官名。 参见 内史侍郎 。 * * * (內書侍郎, 内书侍郎) 官名。 參見 內史侍郎 。 …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

  • 内史侍郎 — (内史侍郎, 內史侍郎) 官名。 隋初由中书侍郎改置。 炀帝改为内书侍郎。 唐初仍称内史侍郎。 武德三年(620), 复称中书侍郎。 * * * (內史侍郎, 内史侍郎) 官名。 隋初由中書侍郎改置。 煬帝改為內書侍郎。 唐初仍稱內史侍郎。 武德三年(620), 複稱中書侍郎。 …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

  • 內史上大夫 — (内史上大夫, 內史上大夫) 官名。 北周依《周礼》设六官, 春官府有内史上大夫、 正六命, 《通典》谓内史中大夫相当于中书令, 《唐六典》谓内史下大夫相当于中书侍郎。 二书未提及内史上大夫。 按北周末, 隋文帝(杨坚)为丞相, 拜郑译柱国、 相府长史, 行内史上大夫事, 则内史上大夫当为执政者的佐贰。 * * * (內史上大夫, 内史上大夫) 官名。 北周依《周禮》設六官, 春官府有內史上大夫、 正六命, 《通典》謂內史中大夫相當於中書令, 《唐六典》謂內史下大夫相當於中書侍郎。… …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

  • 侍郎 — 官名。 西汉侍郎为郎官之一, 掌守宫廷门户, 充当车骑随从皇帝。 东汉在尚书台六曹各设尚书一人, 下设侍郎, 每曹六人, 共三十六人。 被选入台者先称守尚书郎, 一年后称尚书郎, 三年称侍郎。 魏以后尚书曹数增多, 一尚书辖数曹, 遂以郎官掌曹。 隋文帝定制, 以尚书省统六部, 各部尚书下有侍郎数人, 分掌本部下各部门, 地位相当于后来的司官。 门下省之给事黄门侍郎及内史省(唐改中书省)之侍郎, 则为主官之副, 诸曹侍郎均改称郎。 唐沿其制。 明、 清侍郎升至正二品,… …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

  • 中書侍郎 — (中书侍郎, 中書侍郎) 官名。 晋由通事郎改置, 东晋又曾一度改为通事郎。 职掌诏命。 南北朝沿置, 隋初为内史侍郎, 炀帝时, 员额由四人减为二人, 又称内书侍郎。 唐初为内史侍郎, 武德三年(620), 复称中书侍郎。 高宗曾改西台侍郎, 武则天曾改凤阁侍郎, 玄宗曾改紫微侍郎。 唐中书令缺。 侍郎即为长官, 品级亦高于前代(南朝宋为五品, 隋正四品, 唐正三品)。 宋仍有此官。 元丰改制后, 以尚书右仆射兼中书侍郎, 行中书令之职, 与尚书左仆射兼门下侍郎同为宰相, 又另置中书、 …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

  • 中书侍郎 — (中书侍郎, 中書侍郎) 官名。 晋由通事郎改置, 东晋又曾一度改为通事郎。 职掌诏命。 南北朝沿置, 隋初为内史侍郎, 炀帝时, 员额由四人减为二人, 又称内书侍郎。 唐初为内史侍郎, 武德三年(620), 复称中书侍郎。 高宗曾改西台侍郎, 武则天曾改凤阁侍郎, 玄宗曾改紫微侍郎。 唐中书令缺。 侍郎即为长官, 品级亦高于前代(南朝宋为五品, 隋正四品, 唐正三品)。 宋仍有此官。 元丰改制后, 以尚书右仆射兼中书侍郎, 行中书令之职, 与尚书左仆射兼门下侍郎同为宰相, 又另置中书、 …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

  • 内书侍郎 — (内书侍郎, 內書侍郎) 官名。 参见 内史侍郎 。 * * * (內書侍郎, 内书侍郎) 官名。 參見 內史侍郎 。 …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

  • 內職 — (內職, 内职) 1.指嬪妃等在宮中所盡的職守。 《禮記‧昏義》: “天子聽外治, 后聽內職。” 《舊唐書‧后妃傳下‧順宗莊憲皇后王氏》: “后性仁和恭遜, 深抑外戚, 無絲毫假貸, 訓厲內職, 有母儀之風焉。” 2.指嬪妃。 清 洪昇 《長生殿‧定情》: “妃子世胄名家, 德容兼備, 取供內職, 深愜朕心。” 3.指供職禁中, 內參機要的朝廷重臣。 《後漢書‧伏湛傳》: “ 光武 即位, 知 湛 名儒舊臣, 欲令幹任內職, 徵拜尚書。” 唐 韓愈 《上兵部李侍郎書》: “今者入守內職, …   Big Chineese Encyclopedy

  • 內翰 — (內翰, 内翰) 1. 唐 宋 稱翰林為內翰。 唐 徐夤《輦下贈屯田何員外》詩: “內翰好才兼好古, 秋來應數到君家。”原注: “員外與 楊 老丞翰林同年, 恩義最。” 《西湖老人繁勝錄》: “從駕官單行馬: 丞相、太師……內翰。” 《古今小說‧史弘肇龍虎君臣會》: “後來南渡過 江 , 文章之士極多。 惟有 洪內翰 才名, 可繼 東坡 之作。” 2. 清 代稱內閣中書為內翰。 清 鈕琇 《觚賸‧石經》: “余既購 西安 石經全本, 而未詳書者姓名及刊立始末, 走書 頻陽 , 詢 李子德 …   Big Chineese Encyclopedy

  • 侍中 — 官名。 秦侍中为丞相之 史 (属员), 以往来殿内东厢奏事, 故名。 汉为上起列侯、 下至郎中的加官。 加此官者可出入宫廷, 担任皇帝侍从。 侍中任务很杂, 须分掌乘舆服物(包抱 虎子 即溺器在内)。 但此官因身居君侧, 常备顾问应对, 地位渐趋贵重。 武帝因侍中马何罗谋行刺, 始令侍中出居宫外。 王莽执政时复入, 东汉章帝时复出外。 秦、 汉侍中员额无定。 魏、 晋定为四人, 加官者不在限额内。 职责与秦、 汉侍中不同, 虽仍在近侧, 而不任杂务, 与散骑常侍同备顾问应对, 拾遗补缺, …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.